Czwartek 18 lipca 2024


Deklaracja dostępności KOPSN w Garwolinie

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KOPSN w Garwolinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Pasik.
 • E-mail: m.pasik@kopsn.pl
 • Telefon: 25 682 26 48

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor KOPSN w Garwolinie
 • Adres: al. legionów 11, 08-400 Garwolin
 • E-mail: sekretariat@kopsn.pl
 • Telefon: 25 682 22 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia

Siedziba Ośrodka to jeden budynek otoczony murem zlokalizowany jest na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie. Główne wejście do Ośrodka zlokalizowane jest od strony południowej. Teren zewnętrzny oraz wewnętrzny podlega monitorowaniu wraz z rejestracją elektroniczną przez pracowników ochrony. Do placówki można wejść po zasygnalizowaniu dzwonkiem, który umieszczony jest na wysokości umożliwiającej dostęp dla osoby na wózku inwalidzkim.

Wejście główne do budynku znajduje się na parterze budynku. Dostęp do wejścia głównego dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwia pochylnia o nachyleniu około 5%.

W wejście do budynku jest zorganizowana śluza bezpieczeństwa. Drzwi do śluzy bezpieczeństwa otwierane są elektronicznie przez pracownika ochrony. Odległości pomiędzy poszczególnymi drzwiami śluzy bezpieczeństwa umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne).

Do budynku i wyznaczonych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku w jego części wejściowej brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku.

Dostępność parkingu

Przed Ośrodkiem jest ogólnodostępny -odpłatny parking i miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Parking jest własnością Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie.

Dostępność budynku

W budynku Głównym mieszczą się dwa odcinki Krajowego Ośrodka oraz w ramach jego struktury pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia socjalne pracowników Ośrodka oraz pomieszczenia zaplecza technicznego Ośrodka. Dostęp do budynku głównego możliwy jedynie w towarzystwie pracownika ochrony lub osoby zatrudnionej w Ośrodku i posiadającej upoważnienie Dyrektora Ośrodka do kontaktu z osobami wykonującymi prace zlecone na rzecz Ośrodka, zaproszonymi do wizyty w Ośrodku lub wykonujących czynności kontrolne z ustawowego upoważnienia.

Przy wejściu znajdują się stanowiska ochrony i monitoringu. Za stanowiskami ochrony znajduje się wejście do pozostałej części Ośrodka. W bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska Ochrony znajduje się winda osobowa umożliwiająca komunikację dla osób z niepełnosprawnością ruchową do pomieszczeń I i II piętra.

W budynku znajdują się ponadto dodatkowe trzy wejścia, niedostępne dla osób z zewnątrz w tym jedno dostosowane dla osób niepełnosprawnych z pochylnia dla wózków.

W budynku Głównym Ośrodka wykonane są toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku, zarówno w części administracyjnej (poddasze użytkowe) jak i dla pacjentów.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Ośrodku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ze względu na specyfikę Ośrodka plany obiektu nie są udostępniane.

« powrót | drukuj