Piątek 22-11-2019


Regulamin odwiedzin

 1. Odwiedziny odbywają się codziennie od 10:00-18:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Sekcją Ochrony Ośrodka. Z powodu ograniczeń lokalowych prowadzony jest grafik odwiedzin. Średni czas odwiedzin - dwie godziny może być zmieniony w zależności od możliwości i ilości odwiedzin w danym czasie;
 2. W dniu odwiedzin umówione osoby muszą przedstawić dokument potwierdzający tożsamość;
 3. Jednego pacjenta mogą odwiedzić równocześnie najwyżej trzy osoby. Dopuszcza się możliwość większej liczby osób za zgodą kierownika Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego lub lekarza dyżurującego;
 4. Ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu ograniczeń lokalowych czas odwiedzin może zostać ograniczony;
 5. Odwiedziny odbywają się w pokoju odwiedzin w obecności pracowników Sekcji Ochrony;
 6. Nie zezwala się na wstęp do Ośrodka osobom, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem środków zmieniających świadomość;
 7. Zakazuje się wnoszenia i spożywania na terenie szpitala napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych oraz posiadania i używania narkotyków, środków odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych;
 8. Zakazuje się odwiedzającym przekazywania oraz spożywania pokarmów, napojów, słodyczy, owoców pacjentom w czasie odwiedzin;
 9. Wszystkie przekazywane rzeczy pacjentowi podlegają kontroli w obecności pracownika ochrony i pielęgniarki. Nie mogą być przekazywane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości;
 10. Odwiedzającym zabrania się zachowań uznanych za nieodpowiednie i nieprzyzwoite czy zakłócających spokój i ustalony porządek, naruszających dobre obyczaje i normy społeczne;
 11. W Ośrodku obowiązuje zakaz posługiwania się telefonami komórkowymi w sposób naruszający prawa innych pacjentów i personelu szpitala w szczególności rejestrowanie obrazu i dźwięku;
 12. Z powodu zagrożeń epidemiologicznych oraz bezpieczeństwa leczenia pacjenta prawo do odwiedzin może zostać ograniczone;
 13. Ośrodek informuje, że jest Administratorem Danych osobowych osób odwiedzających. Dane osobowe(w tym rejestracja obrazu i dźwięku) będą przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie dla zachowania środków bezpieczeństwa w Ośrodku w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz są niezbędne do realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym;
 14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Odwiedzin należy stosować postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka.

Ostatnia aktualizacja: 27-03-2019

« powrót | drukuj