Wtorek 30-05-2023


Statut

STATUT

Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Garwolinie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.


Rozdział 2

Siedziba i obszar działania

§ 2

 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Garwolin.
 2. Obszarem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 3

Cele i zadania

§ 3

Ośrodek przeznaczony jest do wykonywania orzeczeń sądu o umieszczeniu nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym, wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1134).

§ 4

 1. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:
  1. diagnostykę zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania;
  2. badania i porady lekarskie;
  3. leczenie i prowadzenie polityki lekowej w zakresie udzielanych świadczeń;
  4. badania psychologiczne i terapię psychologiczną;
  5. rehabilitację leczniczą;
  6. badania diagnostyczne, w tym analitykę medyczną;
  7. pielęgnację chorych i niepełnosprawnych;
  8. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.
 2. Wykonując swoje zadania, Ośrodek współpracuje w szczególności z innymi podmiotami leczniczymi, instytutami badawczymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Rozdział 4

Organy i struktura organizacyjna

§ 5

Organami Ośrodka są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Społeczna.

§ 6

 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
 3. Dyrektor zarządza Ośrodkiem bezpośrednio lub przy pomocy Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa i Zastępcy Dyrektora do spraw psychologiczno-pedagogicznych.
 4. Dyrektor nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Zastępcami Dyrektora.
 5. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne w zakresie uregulowanym niniejszym statutem.

§ 7

 1. Organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz organem doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna, w składzie pięciu osób, która powoływana jest przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
 2. W skład Rady Społecznej wchodzi:
  1. trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym jeden jako przewodniczący;
  2. przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
  3. przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 3. Członkiem Rady Społecznej nie moze być osoba zatrudniona w Ośrodku.
 4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 5. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przed upływem kadencji w przypadku:
  1. rezygnacji;
  2. wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;
  3. nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;
  4. choroby trwale uniemo liwiającej wykonywanie powierzonych zadań.
 6. W przypadku odwołania, albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.
 7. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 6 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.
 8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
 9. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Ośrodku.
 10. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 8

Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 9

 1. W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą:
  1. Zespół leczniczo-rehabilitacyjny;
  2. Zespół psychologiczno-pedagogiczny;
   1. Zespół kontroli zakażeń szpitalnych;
  3. Sekcja administracyjno-organizacyjna;
  4. Sekcja finansowo-księgowa;
  5. Sekcja kadr;
  6. Sekcja ochrony;
  7. Sekretariat;
  8. Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  9. Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Przeciwpożarowych;
   1. Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych;
  10. Samodzielne Stanowisko Pracy Kapelana.
 2. Zadania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 10

 1. Ośrodek jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, finansowanej z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Ośrodek sporządza przewidziane dla jednostek budzetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

Ostatnia aktualizacja: 14-03-2022

« powrót | drukuj